Документація

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА / МОДУЛЬ

Мультилінгвальний корпус та його ресурси
для дослідження європеїстики

СИЛАБУС

загрузити

Сформувати у дослідника-філолога – здобувача ступеня доктора філософії компетентності у галузі європеїстики – науки, яка зосереджена на вивченні євроінтеграційних процесів, для безперешкодної його інтеграції у мультилінгвальний Європейський простір вищої освіти (European Higher Education Area) та Європейський дослідницький простір (European Research Area) шляхом набуття

1) знань у таких сферах, як політологія, державна політика ЄС, європейська історія, європейське право, економіка, соціологія, європейська культура, європейська література, європейські мови;

2) умінь: систематизувати тексти із європейських студій для укладання їх у мультилінгвальний корпус, імплементувати одержані результати у власне наукове дослідження та публічно презентувати їх у вигляді усних доповідей, публікацій тез і статей (оглядових, аналітичних) із дотриманням принципів академічної доброчесності, етичних публікаційних норм, редакційної політики видань та чинних вимог до їх оформлення;

3) навичок: здійснювати тематичну корпусну розмітку відібраних текстів за підкорпусами й працювати з готовими ресурсами створеного мультилінгвального корпусу, використовувати його інструментарій для підготовки презентацій результатів власних наукових досліджень у режимі Microsoft PowerPoint, Prezi та популяризації євроінтеграційних процесів в освітньо-науковій діяльності ЗВО України.

3 кредити ЄКТС; 90 год.

у тому числі:

 

Денна/вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

лекції

14 год

4 год

семінарські заняття

16 год

практичні заняття / тренінги

12 год

6 год

консультації

самостійна робота

48 год.

80 год

Знати: нормативно-правові документи, в яких визначено орієнтири освітньої політики України на інтеграцію в європейський освітній простір, зокрема Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261, Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44, якими врегульовано процес виконання наукових досліджень і визначено вимоги для їх презентації у вигляді публікацій різних жанрів: тез, статей, монографій. Нормативні вимоги до оформлення 1) дисертації та її науково-довідникового апарату відповідно до стандартів APA, 2) статей, які подаються для опублікування у виданнях, що індексується в наукометричних базах Scopus / Web of Science.

Вміти: працювати з корпусними та іншими інтернет-ресурсами для пошуку потрібної інформації, здійснювати тематичну селекцію (розмітку) відібраних текстів із загальної проблематики європейських студій, створювати презентації у програмах Microsoft PowerPoint, Prezi для супроводу виступів на конференціях різних рівнів, оприлюднення отриманих попередніх результатів наукових досліджень тощо.
Для досягнення ПРН за ОНП з дисципліни “Мультилінгвальний корпус та його ресурси для дослідження європеїстики” здобувачі ступеня доктора філософії повинні володіти знаннями і навичками у сферах ІТ, цифрових і корпусних технологій, філології (лінгвістики, літературознавства, перекладознавства), педагогіки, соціальних комунікацій, філософії, культурології та ін. Знання та навички, здобуті в результаті вивчення дисциплін вказаних наук, створюють необхідну базу для вивчення цієї дисципліни і мають високий ступінь кореляції із ними.

Дисципліна “Мультилінгвальний корпус та його ресурси для дослідження європеїстики” належить до переліку дисциплін професійної підготовки аспіранта. Вона спрямована на генерування, накопичення та систематизацію знань здобувачів у сфері європеїстики, їх імплементацію у власні наукові дослідження (у вигляді доповідей, тез, статей та окремих фрагментів дисертації) із залученням ресурсів створеного ними мультилінгвального корпусу та впровадження отриманих результатів у соціально-економічне життя України. Курс сприяє розширенню спектру досліджень із європейської інтеграції, шляхів консолідованої співпраці між науковцями, освітянами та іншими соціальними групами, популяризації знань про державну політику ЄС, європейську історію, європейське право, економіку та внутрішні стосунки в ЄС від наукових кіл до політичного співтовариства, засобів масової інформації та широкої громадськості. У межах цієї дисципліни формуватиметься усвідомлення аспірантами необхідності дотримання норм публікаційної етики, прийнятої в європейському академічному середовищі, передовсім академічної доброчесності, та розширення загальнокультурного світогляду.

Українська, англійська

Корольова Алла Валер’янівна, доктор філологічних наук, професор, проректор з наукової роботи.
Капранов Ян Васильович, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії і практики перекладу з англійської мови.